Polityka Wpłat i Wypłat

Handel z dochodowymi możliwościami inwestycyjnymi wymaga, aby klienci Allianz Market wpłacali pieniądze na swoje konta online. Zyski mogą być wypłacane z konta online. Wpłaty i wypłaty podlegają niniejszym zasadom.

Wpłaty

Klient musi dokonać wszystkich wpłat z jednego źródła (np. z jednego konta bankowego). Aby zacząć handlować, użytkownik musi się upewnić, że to konto znajduje się w jego kraju zamieszkania i jest do niego przypisane. Aby zweryfikować, że kod SWIFT jest poprawny, musi zostać wysłany do Allianz Market w celu potwierdzenia pochodzenia pieniędzy, które mają być wykorzystane do handlu. Jeśli użytkownik nie stosuje się do niniejszych zasad wpłat i wypłat, może nie być w stanie wpłacić środków pieniężnych za pomocą przelewu bankowego. Jako klient możesz utworzyć nieograniczoną liczbę kont i wpłacać różne kwoty na każde rzeczywiste konto.

Wypłaty

Użytkownik może dokonać wpłaty za pomocą różnych metod płatniczych, takich jak przelew bankowy, karta kredytowa/debetowa. Aby uzyskać pełne informacje o naszych metodach wpłat, prosimy odwiedzić naszą witrynę dotyczącą wpłat lub zalogować się na Moje Konto. O ile użytkownik nie postanowi inaczej, wypłaty z konta mogą być dokonywane wyłącznie w walucie, w której dokonano wpłaty. Ponadto, należy mieć świadomość, że w przypadku wpłaty lub wypłaty środków na cele handlowe przy użyciu alternatywnych metod płatniczych, mogą obowiązywać dodatkowe koszty i ograniczenia. Wypłaty środków podlegają opłatom za wypłatę i transakcję. Opłaty te są odejmowane od przekazywanej kwoty. Program kompensacyjny jest dostępny w Allianz Market. Nie odstępując od powyższego, Allianz Market może dokonywać wypłat do instytucji nienależącej do instytucji użytej przy dokonywaniu wpłaty, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Co więcej, Klient może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji i dokumentów podczas rejestracji.

Zastrzegamy sobie prawo do egzekwowania innych zasad, przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które uznamy za niezbędne lub wskazane w celu zapobiegania lub ograniczania prania brudnych pieniędzy, oszustw lub innych przestępstw lub czynów, które naszym zdaniem mogą mieć na nas wpływ, pociągnąć do odpowiedzialności lub spowodować straty.

Według własnego uznania możemy odmówić rozpatrzenia wniosku o wypłatę lub wstrzymać wypłatę jakiejkolwiek części środków na koncie użytkownika z jakiegokolwiek powodu, w tym jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że naruszył on niniejszą Umowę.

Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie wszystkich opłat transakcyjnych, w tym opłat za wymianę walut oraz opłat za przelewy. Zastrzegamy sobie prawo do wystawienia rachunku za wszelkie opłaty transakcyjne, które poniesiemy w wyniku korzystania przez użytkownika z usług. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatki, cła i inne płatności, które zobowiązuje się zapłacić zgodnie z prawem kraju zamieszkania, wynikające z korzystania z Usług Spółki. Nie ograniczając powyższego, użytkownik zgadza się, że Spółka może pobrać podatek od kwot wynikających z jego działalności ze Spółką, jeśli taki obowiązek wynika z prawa jego kraju. W takim przypadku Spółka zastrzega sobie prawo do potrącenia lub wystawienia rachunku z tytułu wszelkich stosownych podatków wymaganych przez prawo kraju, w którym znajduje się siedziba użytkownika. Przed założeniem konta lub dokonaniem wypłaty, możemy poprosić użytkownika o wypełnienie pewnych dokumentów podatkowych. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za wypłatę w wysokości 50 euro (lub jej równowartości):

  • • Jeżeli transakcja na koncie handlowym była nieznaczna (tylko jedna pozycja na koncie handlowym) lub nie było żadnej aktywności handlowej przed złożeniem wniosku o wypłatę.
  • • Jeśli użytkownik nie przekaże nam swoich dokładnych lub niezbędnych lub wystarczających informacji/dokumentacji w celu weryfikacji jego tożsamości czy adresu, o co możemy go od czasu do czasu prosić przy składaniu wniosku o wypłatę środków.
  • • Jak może być wymagane od czasu do czasu, jeśli zdecydujemy się na zwrot pieniędzy, ponieważ użytkownik niedostarczył nam swoich prawidłowych lub niezbędnych lub wystarczających informacji/dokumentów do weryfikacji jego tożsamości czy adresu oraz z jakiegokolwiek innego powodu, który Allianz Market uzna za konieczny.
  • • W przypadku bardzo niewielkiej aktywności (tylko jedna pozycja otwarta na koncie handlowym) lub nie ma żadnej aktywności handlowej na koncie handlowym przed zażądaniem wypłaty.
  • • W przypadku niedostarczenia nam przez użytkownika dokładnych lub niezbędnych lub wystarczających informacji/dokumentów w celu zweryfikowania jego tożsamości czy adresu, o co możemy go od czasu do czasu prosić podczas składania wniosku o wypłatę.
  • • Jeśli zdecydujemy się na zwrot pieniędzy, ponieważ użytkownik nie dostarczył nam prawidłowych lub koniecznych lub wystarczających informacji/dokumentów w celu weryfikacji jego tożsamości czy adresu, o co możemy go poprosić od czasu do czasu, lub z jakiegokolwiek innego powodu, który Allianz Market uzna za konieczny.

Niewpłacone pieniądze (środki promocyjne)

Spółka zastrzega sobie prawo do oferowania różnych promocji i bonusów zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów.

Możliwość uczestniczenia w promocjach i otrzymywania bonusów jest przywilejem dla klienta i Spółka może odmówić ich dostarczenia klientowi w dowolnym momencie, według własnego uznania.

Warunki promocji i bonusów są określone w odpowiednim dziale i na stronie internetowej spółki.

Przyznany bonus przewiduje zrealizowanie poniższego wolumenu obrotu przez klienta.

Na każde 1 000$ w środkach bonusowym, wolumen obrotu musi wynosić:

  • Wolumen obrotu 10 000 000$ za każdy bonus w wysokości 1 000$ do łącznej kwoty 10 000$;
  • Wolumen obrotu 20 000 000$ za każdy bonus w wysokości 1 000$ do łącznej kwoty między 10 000$ a 30 000$;
  • Wolumen obrotu 30 000 000$ za każdy bonus w wysokości 1 000$ do łącznej kwoty przekraczającej 30 000$.

Wolumen obrotu nie obejmuje transakcji mieszanych, transakcji scalpingowych i transakcji trwających krócej niż trzy minuty. Od momentu przelania bonusu, aż do momentu, gdy na koncie nie będzie żadnej aktywności handlowej przez okres dłuższy niż trzy miesiące, a wolumen obrotu został spełniony, spółka wypłaca pieniądze z bonusu, a także cały dochód za ten okres, który zostanie przelany na konto klienta.

W przypadku podejrzenia oszustwa podczas spełniania wymaganej ilości transakcji, wolumenu czy korzystania z bonusu, konto handlowe klienta może zostać uregulowane.

Wypłata bonusu i dochodów z aktywności handlowej jest zabroniona do momentu osiągnięcia wymaganego wolumenu obrotu. Po osiągnięciu wolumenu obrotu można bez żadnych ograniczeń wypłacić całe saldo konta wraz z bonusem, depozytami i dochodami. Nie ma limitu czasowego na spełnienie wolumenu obrotu dla bonusu.

W przypadku podejrzenia oszustwa podczas realizowania wymaganej ilości transakcji, wolumenu czy korzystania z bonusu, konto handlowe klienta może zostać skorygowane.

Wypłata dochodu z bonusu i aktywności handlowej nie jest dozwolona do momentu spełnienia wolumenu obrotu. Po spełnieniu wymaganego obrotu można bez żadnych ograniczeń wypłacić całe saldo konta, bonusy, depozyty i wygrane. Nie ma limitu czasowego na spełnienie wolumenu obrotu dla danego bonusu.

Odstąpienie od dochodu z działalności bonusowych i handlowych jest niedozwolona, ​​aż zostanie osiągnięty obrót. Po osiągnięciu obrót, całe saldo rachunku, premie, depozytów i wygranych mogą zostać wycofane bez żadnych ograniczeń. Nie ma limitu czasu, aby osiągnąć wolumen obrotu bonusem.

Jeśli klient wypłaci pieniądze z konta, nie spełniając wymagań odnośnie wolumenu obrotu dla bonusu, wszystkie otwarte pozycje na koncie klienta zostaną zamknięte, a pieniądze na koncie klienta zostaną rozliczone według następującego wzoru:

Saldo konta = aktualny stan konta - wysokość przyznanego bonusu - suma przychodów, jakie klient uzyskał od momentu aktywacji bonusu dla wszystkich zamkniętych pozycji otwartych po aktywacji bonusu (tylko suma przychodów dodatnich).

Karty kredytowe/debetowe

W przypadku wpłat kartą kredytową, jeśli użytkownik wybierze konto w walucie innej niż EUR/USD, jego karta kredytowa zostanie prawidłowo obciążona zgodnie z wpłaconą kwotą i aktualnym kursem wymiany. Oprócz zmienionej kwoty mogą obowiązywać dodatkowe opłaty naliczane z tytułu karty kredytowej (w związku z tym można w takich przypadkach zauważyć różnice między kwotą wpłaty a kwotą naliczoną z tytułu karty kredytowej). Klienci muszą zaakceptować te drobne zmiany, które mogą wystąpić i nie będą próbowali dokonać zwrotu pieniędzy.

Waluty

Konto klienta może zawierać różne waluty. Podlega to następującym warunkom: możemy przyjmować płatności na konto w różnych walutach, a wszystkie płatności dokonywane przez nas lub które mają być przez nas dokonywane oraz salda netto na koncie będą zgłaszane przez nas w aktualnej walucie; konto jest prowadzone w dolarach amerykańskich, euro lub jenach amerykańskich ("Waluty Bazowe") i przeliczane po kursie wymiany ("Kurs Wymiany") obowiązującym w momencie przeliczenia na jakąkolwiek inną walutę; jeśli klient przekazuje pieniądze w walucie innej niż waluta jego konta, zastosujemy kurs wymiany według naszego uznania. Na ogół będziemy zamykać transakcje w odpowiedniej walucie lub dokonywać wszelkich niezbędnych płatności i potrąceń w przypadkach, gdy konto zawiera taką książkę walutową, ale w przypadkach, gdy takie saldo waluty obcej jest niewystarczające, będziemy mogli zakończyć transakcje w dowolnej walucie po kursie wymiany.

Dodatkowe warunki

Prosimy pamiętać, że niniejsza polityka nie jest wyczerpująca, a dodatkowe warunki lub wymagania mogą mieć zastosowanie w dowolnym momencie w wyniku regulacji i zasad, w tym tych mających na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Należy pamiętać, że korzystanie ze Witryny i Usług podlega Warunkom, które mogą być od czasu do czasu zmieniane przez Allianz Market, według własnego uznania. W przypadku pytań dotyczących polityki Allianz Market zawsze można się z nami kontaktować.